GÓRA

Regulamin

I. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu http://donosimy.waw.pl, jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis http://donosimy.waw.pl.

II. W Regulaminie używane są następujące nazwy, które oznaczają:

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin

Usługodawca – serwis http://donosimy.waw.pl

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://donosimy.waw.pl

Użytkownik – osoba, która korzysta z Serwisu.

III. Usługodawca zastrzega ma prawo do tego, aby w  sposób jednostronny decydować o tym jakiego rodzaju treści zostaną zamieszczone w  Serwisie.

Ponadto zastrzega sobie również prawo do dokonywania zmian w zawartości Serwisu oraz do jej modyfikacji – przy czym nie musi wcześniej informować Użytkowników o zamiarze wprowadzenia tychże zmian i ich zakresie.

IV. Usługodawca ze swojej strony zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, aby prezentować w Serwisie treści w sposób kompletny, staranny i rzetelny, mając przy tym na względzie bieżący stan prawny. Nie ponosi  jednak odpowiedzialności za to jakie decyzje zostaną podjęte przez Użytkowników po zapoznaniu się z zawartością Serwisu oraz za konsekwencje wynikające z tych decyzji.

V. Usługodawca nie odpowiada za sytuacje,

kiedy po stronie Użytkownika wystąpią szkody będące następstwem korzystania z Serwisu lub też braku takiej możliwości, ponieważ zaistniały okoliczności niezależne od Usługodawcy takie jak w szczególności: przerwy techniczne, awarie technologiczne, nadmierne obciążenie łączy, przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie urządzeń technicznych itp. Niezależne od Usługodawcy są także awarie, które miały miejsce po stronie Użytkownika (awaria sprzętu komputerowego czy oprogramowania).

VI. Użytkownicy Serwisu mają prawo do korzystania z treści zawartych w Serwisie tylko i wyłącznie na swój prywatny użytek. Kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych w Serwisie bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Materiałów zamieszczanych w Serwisie nie wolno wykorzystywać na innych stronach internetowych – są to publikacje chronione prawem autorskim. Ochronie prawa autorskiego podlega także logo Serwisu.

VII. Przy korzystaniu z Serwisu Użytkownik ma obowiązek robienia tego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a także w poszanowaniu zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz dla praw własności intelektualnej.

VIII. Wpisy zamieszczane przez Użytkowników stanowią odzwierciedlenie ich subiektywnych poglądów oraz odczuć. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za to jakie treści zamieszczane są przez Użytkowników. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za to jakie treści własne zamieszczają w Serwisie. Odpowiadają za ich zgodność z Regulaminem. Serwis zastrzega sobie prawo do nie zatwierdzenia, edytowania i usuwania zamieszczanych przez Użytkowników wpisów bez podania przyczyny. W przypadku, gdy zostanie naruszone przez Użytkowników prawo bądź gdy pojawią się roszczenia stron trzecich, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazania danych Użytkownika uprawnionym instytucjom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. W wypadku stwierdzenia przez Usługodawcę istotnego naruszenia przez Użytkownika postanowień zawartych w Regulaminie Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zablokowania i usunięcia danych Użytkownika z systemu, przy czym nie ma obowiązku informowania Użytkownika o tym fakcie.

IX. Usługodawca nie udostępnia i nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych i adresowych Użytkowników (tyczy się to także adresów e-mailowych). Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

X. Usługodawca nie odpowiada za komentarze pozostawione przez Użytkowników.

XI. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na tej stronie http://donosimy.waw.pll. Usługodawca ma prawo wprowadzać zmiany w Regulaminie – wchodzą one w życie w momencie, kiedy zostaną opublikowane na stronie Serwisu. Użytkownik korzystający z Serwisu potwierdza, iż treść Regulaminu poznał oraz że akceptuje wszystkie jego postanowienia. Tym samym zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Reklamacje będące efektem nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane przez Usługodawcę negatywnie.

Czytaj dalej
GÓRA

Donos do prokuratury

Każdy może stać się świadkiem przestępstwa. W takich sytuacjach trzeba możliwie jak najszybciej reagować – nie wolno pozostać bezczynnym. W wielu przypadkach jest to obowiązek wynikający z takich, a nie innych przepisów, do przestrzegania których są zobligowani wszyscy obywatele. (więcej…)

Czytaj dalej
GÓRA

Donos na policję

Policja jest jedną z tych instytucji, do których najczęściej trafiają donosy. Pojawia się jednak w tym momencie pytanie o to czy informowanie policji o popełnieniu przez kogoś przestępstwa (lub usiłowaniu popełnienia przestępstwa) to donos czy też obywatelska powinność. Należy pamiętać o tym, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami w niektórych sytuacjach złożenie zawiadomienia jest obowiązkowe. (więcej…)

Czytaj dalej
GÓRA

Donos do opieki społecznej

Każdy znalazł się zapewne przynajmniej raz w sytuacji, kiedy zaszła konieczność podjęcia pewnych działań, które mogłyby komuś pomóc lub nawet zapobiec tragedii. Nie zawsze jednak wiadomo, gdzie interweniować. Wśród instytucji, do których można się zwracać w określonych okolicznościach znajdują się ośrodki pomocy społecznej.

Trafia tam sporo donosów, chociaż co prawda nie taką skalę jak w przypadku urzędów skarbowych czy ZUS-u. Bardzo często skargi te piszą na siebie sąsiedzi – ma to miejsce zazwyczaj wówczas, kiedy okazuje się, że jedna osoba otrzymuje wyższe świadczenia z pomocy społecznej niż ktoś inny. Jak pokazuje praktyka, tylko niewielki odsetek takich donosów znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Należy tu zaznaczyć, iż nie wolno uogólniać, ponieważ czasami donos może ocalić komuś życie. Pracownicy socjalni niejednokrotnie są informowani o tym, że w jakiejś rodzinie nie dzieje dobrze – zza ściany dochodzą krzyki, odgłosy kłótni i płacz dzieci. Wtedy interwencja jest wskazana. Urzędnicy mają w obowiązku sprawdzić każdy donos – nawet anonim. (więcej…)

Czytaj dalej
GÓRA

Kontakt

Agencja Kreatywna Sofista
ul. Starzyńskiego 4/95
42-224 Częstochowa
NIP 7991897502
REGON 241636642

www.sofista.com.pl

Czytaj dalej