Browse By

Regulamin

I. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu http://donosimy.waw.pl, jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis http://donosimy.waw.pl.

II. W Regulaminie używane są następujące nazwy, które oznaczają:

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin

Usługodawca – serwis http://donosimy.waw.pl

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://donosimy.waw.pl

Użytkownik – osoba, która korzysta z Serwisu.

III. Usługodawca zastrzega ma prawo do tego, aby w  sposób jednostronny decydować o tym jakiego rodzaju treści zostaną zamieszczone w  Serwisie.

Ponadto zastrzega sobie również prawo do dokonywania zmian w zawartości Serwisu oraz do jej modyfikacji – przy czym nie musi wcześniej informować Użytkowników o zamiarze wprowadzenia tychże zmian i ich zakresie.

IV. Usługodawca ze swojej strony zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, aby prezentować w Serwisie treści w sposób kompletny, staranny i rzetelny, mając przy tym na względzie bieżący stan prawny. Nie ponosi  jednak odpowiedzialności za to jakie decyzje zostaną podjęte przez Użytkowników po zapoznaniu się z zawartością Serwisu oraz za konsekwencje wynikające z tych decyzji.

V. Usługodawca nie odpowiada za sytuacje,

kiedy po stronie Użytkownika wystąpią szkody będące następstwem korzystania z Serwisu lub też braku takiej możliwości, ponieważ zaistniały okoliczności niezależne od Usługodawcy takie jak w szczególności: przerwy techniczne, awarie technologiczne, nadmierne obciążenie łączy, przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie urządzeń technicznych itp. Niezależne od Usługodawcy są także awarie, które miały miejsce po stronie Użytkownika (awaria sprzętu komputerowego czy oprogramowania).

VI. Użytkownicy Serwisu mają prawo do korzystania z treści zawartych w Serwisie tylko i wyłącznie na swój prywatny użytek. Kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych w Serwisie bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Materiałów zamieszczanych w Serwisie nie wolno wykorzystywać na innych stronach internetowych – są to publikacje chronione prawem autorskim. Ochronie prawa autorskiego podlega także logo Serwisu.

VII. Przy korzystaniu z Serwisu Użytkownik ma obowiązek robienia tego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a także w poszanowaniu zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz dla praw własności intelektualnej.

VIII. Wpisy zamieszczane przez Użytkowników stanowią odzwierciedlenie ich subiektywnych poglądów oraz odczuć. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za to jakie treści zamieszczane są przez Użytkowników. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za to jakie treści własne zamieszczają w Serwisie. Odpowiadają za ich zgodność z Regulaminem. Serwis zastrzega sobie prawo do nie zatwierdzenia, edytowania i usuwania zamieszczanych przez Użytkowników wpisów bez podania przyczyny. W przypadku, gdy zostanie naruszone przez Użytkowników prawo bądź gdy pojawią się roszczenia stron trzecich, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazania danych Użytkownika uprawnionym instytucjom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. W wypadku stwierdzenia przez Usługodawcę istotnego naruszenia przez Użytkownika postanowień zawartych w Regulaminie Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zablokowania i usunięcia danych Użytkownika z systemu, przy czym nie ma obowiązku informowania Użytkownika o tym fakcie.

IX. Usługodawca nie udostępnia i nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych i adresowych Użytkowników (tyczy się to także adresów e-mailowych). Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

X. Usługodawca nie odpowiada za komentarze pozostawione przez Użytkowników.

XI. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na tej stronie http://donosimy.waw.pll. Usługodawca ma prawo wprowadzać zmiany w Regulaminie – wchodzą one w życie w momencie, kiedy zostaną opublikowane na stronie Serwisu. Użytkownik korzystający z Serwisu potwierdza, iż treść Regulaminu poznał oraz że akceptuje wszystkie jego postanowienia. Tym samym zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Reklamacje będące efektem nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane przez Usługodawcę negatywnie.

Podobne wpisy