Browse By

Dla kogo Partnerstwo Publiczno-Prywatne?

Poprzez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za spełnieniem i poniesienia w pełni lub w części wydatków na jego działalność bądź poniesienia ich poprzez osobę trzecią, natomiast podmiot zewnętrzny zobowiązuje się do uczestnictwa w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności przez wniesienie wkładu swego.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) – czym jest?

Partnerstwo publiczno-prywatne, to jedna spośród głównych metod współpracy podpisywanej między podmiotami rynku społecznego – w szczególności, podmiotami ujętymi w regulaminach ustawy o finansach publicznych natomiast podmiotami należącymi do rynku komercyjnego – inwestorami bądź inwestorami zagranicznymi w obszarze obustronnej realizacji inwestycji bądź usługi należącej do klasy usług publicznych. Wspólne działanie uwzględnia odpowiedni podział zadań oraz zagrożeń pochodzących z jego realizacji i wzajemną korzyść. Zamiarem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wzrost oraz rozwój ekonomiczny.  Cechą dzisiejszego systemu administrowania publicznego jest wysyłanie poprzez władzę zarówno państwową, jak również publiczną, funkcji o charakterze społecznym podmiotom prywatnym. Władze wycofują się z wielu płaszczyzn praktycznej działalności finansowej, obywatelskiej, natomiast chociażby społecznej (użyteczności społecznej), równocześnie zachowując odpowiedzialność publicznoprawną za okres rzeczy we wszystkich ważniejszych rynkach życia społecznego oraz gospodarki. W tenże sposób dociera do liberalizacji wielu sektorów, dotąd opanowanych poprzez państwo, do jakich dostęp pozyskują obecnie pozostali konkurenci, zarówno polscy, jak również zewnętrzni. Innowacyjna filozofia kierowania publicznego, wyrażająca się procesach państwa pomocniczego, polega na prywatyzacji robienia zadań powszechnych.

Wpierw ocena postępowania

Przed podjęciem decyzji o realizacji danego działania w postaci PPP podmiot zewnętrzny ma bezwarunkowy przymus, pod rygorem nieważności umowy o PPP, wykonania jego oceny. Idzie tu o ustalenie zagrożeń połączonych z realizacją planowanego przedsięwzięcia, zbadanie wszystkich elementów ekonomicznych oraz finansowych połączonych z formą oraz obsługą projektowanego budynku, natomiast w tymże zestawienie wydatków realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP z kosztami jego realizacji w odmienny sposób. Każda gmina, jaka zastanawia się nad zastosowaniem owego typu realizacji inwestycji, winna wziąć pod uwagę nie jedynie zyski wynikające z realizacji samej inwestycji, lecz także zalety oraz ryzyka socjalne połączone z realizacją przedsięwzięcia w odmienny sposób.