Browse By

Świadectwo pracy przy umowie zlecenia

Na umowę zlecenia pracuje w Polce wiele osób. Co prawda straciła ona na popularności odkąd wprowadzono obowiązek odprowadzania od niej składek ZUS, niemniej wciąż jest powszechnie stosowana. Czy po jej zakończeniu zleceniodawca ma obowiązek wystawiania świadectwa pracy?

Świadectwo pracy a obowiązki pracodawcy

Wystawienie i wydanie w odpowiednim terminie świadectwa pracy to obowiązek, który pracodawca musi wypełnić wobec pracownika. Tak wynika z zapisów kodeksu pracy, który znajduje odniesienie do stosunku pracy – a zatem pomiędzy stronami ma być zawarta umowa o pracę. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż zgodnie ze wspomnianym kodeksem pracownikiem jest osoba  fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie ma tutaj ani słowa o umowach zlecenia.

Czy przy umowie zlecenia przysługuje świadectwo pracy?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, w związku z czym zastosowanie do niej znajdują zapisy kodeksu cywilnego. Co zatem wynika z tego dla zleceniobiorców? W świetle obowiązujących przepisów nie są oni pracownikami i świadectwo pracy im nie przysługuje. Ale uwaga: zleceniobiorca ma prawo wystąpić do zleceniodawcy z wnioskiem o wystawienie zaświadczenia, które potwierdza pracę na rzecz danej firmy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że taki dokument nie zostanie uwzględniony przez kolejnego pracodawcę przy ustalaniu praw pracowniczych takich jak np. wymiar urlopu.