Browse By

Donos do nadzoru budowlanego

Każdego roku nadzór budowlany rozpatruje niemalże pół miliona spraw. Jak się okazuje, zdecydowana większość z nich, bo prawie 80 proc., pochodzi z donosów. Warto pamiętać, że inspektorzy mogą kontrolować nie tylko teren budowy, ale również mieszkanie w bloku.

Kto pisze donosy do nadzoru budowlanego?

Jak wyjaśniają inspektorzy zatrudnieni w nadzorze budowlanym, donosy najczęściej wysyłają sąsiedzi. Przyczyny takiego zachowania są różne – czasami zwykła zawiść i zazdrość, a niekiedy faktyczne naruszenie obowiązujących przepisów. Niemniej część kontroli ma charakter prewencyjny i jest uwzględniona w planach kontroli, tak więc wiele tego typu czynności jest przeprowadzanych z inicjatywy wspomnianego organu.

Kontrola nadzoru budowlanego – jakie uprawnienia mają inspektorzy?

Podstawowym zadaniem Inspektora Nadzoru Budowlanego jest sprawdzanie prawidłowości i zgodności inwestycji pod kątem warunków decyzji o pozwoleniu na budowę. Inspektorzy sprawdzają m.in. zgodność zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymogami z zakresu ochrony środowiska, warunki bezpieczeństwa, sposób wykonywania poszczególnych czynności, zgodność zastosowanych w danej inwestycji rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej etc. Kwestie dotyczące uprawnień inspektorów nadzoru budowlanego reguluje dokładnie prawo budowlane. Co do zasady przeprowadzana przez nich kontrola powinna odbywać się w obecności inwestora, kierownika budowy, szefa zakładu pracy lub wyznaczonego przez niego pracownika.

Jak napisać donos do nadzoru budowlanego?

Skuteczność donosu do nadzoru budowlanego zależy od paru czynników. Decydując się na jego napisanie, trzeba pamiętać o kilku istotnych sprawach. Przede wszystkim nie może być on anonimowy, gdyż nadzór budowlany na ogół nie zajmuje się anonimami – robi to tylko w wyjątkowych sytuacjach. Poza tym informacje zawarte w donosie muszą być konkretne i najlepiej poparte dowodami np. w postaci zdjęć.

Nie istnieje odgórnie obowiązujący wzór donosu do nadzoru budowlanego – ten zamieszczony poniżej to przykład takiego pisma: